Modlitwa o wyproszenie, za przyczyną świętej Rity, łaski w sytuacjach beznadziejnych

Boże, Ty w swej miłości i dobroci po­zwalasz świętej Ricie wstawiać się za nami w najtrudniejszych sytuacjach na­szego życia. Przed Tobą klękam, najlep­szy Ojcze, będąc w takiej sytuacji i wraz ze świętą Ritą proszę o Twoją łaskę.

Święta Rito, w czasie ziemskiego życia poznałaś, co to cierpienie, trud i ciężar trosk. Wiesz, jak trudno jest nieść co­dzienny krzyż odpowiedzialności, obawy o najbliższych, niezrozumienia i samot­ności. Dlatego proś ze mną, święta Rito, o siłę w dźwiganiu mojego krzyża z Chry­stusem. A jeśli taka jest wola Boża, wybłagaj mi łaskę, o którą dzisiaj szczegól­nie proszę, abym tobie dziękując i ciebie chwaląc, wraz z tobą wielbił nieskończo­ne miłosierdzie Boga. Amen.