Nieszpory - święto św. Rity z Cascia


U augustianów:


22 maja

ŚW. RITY Z CASCIA, ZAKONNICY

Święto

NieszporyK.  Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN 

 Sławmy niewiastę roztropną
I ozdobioną cnotami,
Która bogata w zasługi
Nagrodą nieba się cieszy.

 Sercem pokornym i cichym
Szukała Boga w modlitwie,
Łzami, czuwaniem i postem
Stwierdzając miłość do Niego.

 Czysta w uczuciach i myśli,
Pochlebstwem świata wzgardziła,
Stromą w niebiosach szła drogą,
O losy bliźnich troskliwa.

 Całe swe życie oddała
Doskonałości uczynkom,
Teraz już w niebie z radością
Ogląda Boże oblicze.

 Bądź pochwalony na wieki,
Nasz Boże, w Trójcy Jedyny,
Ciebie prosimy z ufnością,
Byś przyjął nas do Królestwa. Amen.

PSALMODIA 

1 ant. W moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa, * dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół.

Psalm 122 
Święte miasto Jeruzalem

Przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego (Hbr 12, 22) 

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: *
"Pójdziemy do domu Pana".
Już stoją nasze stopy *
w twoich bramach, Jeruzalem.
Jeruzalem, wzniesione jak miasto *
gęsto i ściśle zabudowane.
Do niego wstępują pokolenia, pokolenia Pańskie, †
aby zgodnie z prawem Izraela *
wielbić imię Pana.
Tam ustawiono trony sędziowskie, *
trony domu Dawida.
Proście o pokój dla Jeruzalem: *
Niech żyją w pokoju, którzy cię miłują.
Niech pokój panuje w twych murach, *
a pomyślność w twoich pałacach.
Ze względu na moich braci i przyjaciół *
będę wołał: "Pokój z tobą!"
Ze względu na dom Pana, Boga naszego, *
modlę się o dobro dla ciebie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. W moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa, / dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół.

2 ant. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, * aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele.

Psalm 127 
Daremny trud bez Boga

Wy jesteście budowlą Bożą (por. 1 Kor 3, 9) 

Jeżeli domu Pan nie zbuduje, *
na próżno się trudzą, którzy go wznoszą.
Jeżeli miasta Pan nie strzeże, *
daremnie czuwają straże.
Daremne jest wasze wstawanie przed świtem *
i przesiadywanie do późna w nocy.
Chleb spożywacie zapracowany ciężko, *
a Pan i we śnie darzy swych umiłowanych.
Oto synowie są darem Pańskim, *
a owoc łona nagrodą.
Jak strzały w ręku wojownika, *
tak synowie zrodzeni w młodości.
Szczęśliwy człowiek, *
który nimi napełnił swój kołczan.
Nie zawstydzi się, gdy będzie się spierał *
ze swymi nieprzyjaciółmi w sądzie.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, / aby życie Jezusa objawiło się w naszym ciele.

3 ant. Odtąd niech już nikt nie sprawia mi przykrości: * Przecież ja na ciele moim noszę blizny, / znamię przynależności do Jezusa.

Pieśń (Ef 1, 3-10) 
Bóg Zbawca

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec *
naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym *
na wyżynach niebieskich, w Chrystusie.
W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, *
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.
Z miłości przeznaczył nas dla siebie †
jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, *
według postanowienia swojej woli,
Ku chwale majestatu swej łaski, *
którą nas obdarzył w Umiłowanym.
W Nim odkupienie mamy przez krew Jego, †
odpuszczenie grzechów, *
według bogactwa Jego łaski.
Szczodrze ją na nas wylał *
w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia,
Przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli, †
według swojego postanowienia, które przedtem w Nim powziął *
dla dokonania pełni czasów,
Aby wszystko zjednoczyć na nowo w Chrystusie jako Głowie: *
to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Odtąd niech już nikt nie sprawia mi przykrości: / Przecież ja na ciele moim noszę blizny, / znamię przynależności do Jezusa.CZYTANIE
Ga 2, 19b-20Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecnie życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

K.   Połóż mnie jak pieczęć na twoim sercu, / jak pieczęć na twoim ramieniu. * Bo jak śmierć potężna jest miłość.
W.  Połóż mnie jak pieczęć na twoim sercu, / jak pieczęć na twoim ramieniu. / Bo jak śmierć potężna jest miłość.
K.   Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości.
W.  Bo jak śmierć potężna jest miłość.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Połóż mnie jak pieczęć na twoim sercu, / jak pieczęć na twoim ramieniu. / Bo jak śmierć potężna jest miłość. PIEŚŃ MARYI
Łk 1, 46-55Ant. Bądź wierny aż do śmierci, * a dam ci wieniec życia.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Bądź wierny aż do śmierci, / a dam ci wieniec życia.

PROŚBY
  
Za przykładem św. Rity wzywajmy Chrystusa, naszego Zbawiciela:
Panie, wysłuchaj modlitwę naszą.

Panie, któryś natchnął św. Ritę, by raczej zgodziła się na śmierć synów, niż na zemstę,
- naucz nas przebaczać nieprzyjaciołom naszym, byś i Ty nam przebaczył.
Panie, wysłuchaj modlitwę naszą.

Panie, Ty św. Ricie otwarłeś bramy klasztoru, do którego wielokrotnie pukała,
- spraw, byśmy uczyli się wytrwałości w różnych okolicznościach życia.
Panie, wysłuchaj modlitwę naszą.

Chryste, Ty po wielu cierpieniach obdarzyłeś św. Ritę pokojem i uciszeniem w klasztorze,
- pomnóż liczbę powołań do życia zakonnego.
Panie, wysłuchaj modlitwę naszą.

Boże, Ty dałeś św. Ricie udział w cierpieniu Twego Syna,
- spraw, byśmy z miłością rozważali Mękę Jego Serca konającego dla naszego zbawienia.
Panie, wysłuchaj modlitwę naszą.

Panie, który przez swoje zmartwychwstanie zwyciężyłeś śmierć,
- obdarz życiem wiecznym wszystkich wiernych zmarłych.
Panie, wysłuchaj modlitwę naszą.Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

MODLITWA

Ojcze nasz w niebie, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, †udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, * abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn,  i Duch Święty.
W. Amen.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki. 
W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz