Jutrznia - święto św. Rity z Cascia


U augustianów:


22 maja 

ŚW. RITY Z CASCIA, ZAKONNICY

Święto

Jutrznia

K.  Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Powyższe teksty opuszcza się, jeśli tę Godzinę poprzedza Wezwanie.

HYMN 

 Zbliżcie się, niewinne panny,
Zbliżcie się, małżonki czyste,
Niechaj ziemia i niebiosa
Ricie winną cześć oddają.

 Ona postem i pokutą
Ciało swoje umartwiała,
Ona dniami i nocami
Wraz z Chrystusem współcierpiała.

 Was, małżonki, w rodzinnym trudzie,
Jak i was samotne wdowy,
Uczy Rita kroczyć drogą,
Którą sama szła ku niebu.

 Niechaj będzie chwała Ojcu
I Synowi, i Duchowi Świętemu.
Nam zaś, Rito, twoim sługom,
Uproś radość wiekuistą. Amen.

PSALMODIA 

1 ant. O jedno proszę Pana, tego poszukuję, * bym w domu Pana przebywał /po wszystkie dni mego życia.

Psalm 63, 2-9 
Tęsknota za Bogiem

Ten czuwa przy Bogu, kto odrzuca ciemne uczynki 


Boże, mój Boże, szukam Ciebie *
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą, *
jak zeschła ziemia łaknąca wody.
Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *
więc sławić Cię będą moje wargi.
Będę Cię wielbił przez całe me życie *
i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie, *
a usta Cię wielbią radosnymi wargami,
Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu *
i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań.
Bo stałeś się dla mnie pomocą *
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
"Do Ciebie lgnie moja dusza, *
prawica Twoja mnie wspiera".
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. O jedno proszę Pana, tego poszukuję, / bym w domu Pana przebywał / po wszystkie dni mego życia.

2 ant. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego, * kiedyż przyjdę i ujrzę oblicze Boże?

Pieśń (Dn 3, 57-88. 56) 
Całe stworzenie wielbi Boga

Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy (Ap 19, 5) 


Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie, *
chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
Błogosławcie Pana, aniołowie Pańscy, *
błogosławcie Pana, niebiosa.
Błogosławcie Pana, wszelkie wody podniebne, *
błogosławcie Pana, wszystkie potęgi.
Błogosławcie Pana, słońce i księżycu, *
błogosławcie Pana, gwiazdy na niebie.
Błogosławcie Pana, deszcze i rosy, *
błogosławcie Pana, wszystkie wichry niebieskie.
Błogosławcie Pana, ogniu i żarze, *
błogosławcie Pana, upale i chłodzie.
Błogosławcie Pana, rosy i szrony, *
błogosławcie Pana, mrozy i zimna.
Błogosławcie Pana, lody i śniegi, *
błogosławcie Pana, dnie i noce.
Błogosławcie Pana, światło i ciemności, *
błogosławcie Pana, błyskawice i chmury.
Niech ziemia błogosławi Pana, *
niech Go chwali i wywyższa na wieki.
Błogosławcie Pana, góry i pagórki, *
błogosławcie Pana, wszelkie rośliny na ziemi.
Błogosławcie Pana, źródła wodne, *
błogosławcie Pana, morza i rzeki.
Błogosławcie Pana, wieloryby i morskie stworzenia, *
błogosławcie Pana, wszelkie ptaki powietrzne.
Błogosławcie Pana, dzikie zwierzęta i trzody, *
błogosławcie Pana, synowie ludzcy.
Błogosław Pana, Izraelu, *
chwal Go i wywyższaj na wieki.
Błogosławcie Pana, kapłani Pańscy, *
błogosławcie Pana, słudzy Pańscy.
Błogosławcie Pana, duchy i dusze sprawiedliwych, *
błogosławcie Pana, święci i pokornego serca.
Błogosławcie Pana, Chananiaszu, Azariaszu i Miszaelu, *
chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
Błogosławmy Ojca i Syna, i Ducha Świętego, *
chwalmy Go i wywyższajmy na wieki.
Błogosławiony jesteś, Panie, na sklepieniu nieba, *
pełen chwały i wywyższony na wieki.

Na końcu tej pieśni nie mówi się Chwała Ojcu.

Ant. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego, / kiedyż przyjdę i ujrzę oblicze Boże?

3 ant. O Tobie mówi moje serce: "Szukaj Jego oblicza". * Szukam, o Panie, Twojego oblicza.

Psalm 149 
Radość świętych

Synowie Kościoła, synowie nowego ludu, radują się swym Królem, Chrystusem (Hezychiusz) 


Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych.
Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, *
a synowie Syjonu radują swym Królem.
Niech imię Jego czczą tańcem, *
niech grają Mu na bębnie i cytrze.
Bo Pan swój lud miłuje, *
pokornych wieńczy zwycięstwem.
Niech święci cieszą się w chwale, *
niech się weselą przy uczcie niebieskiej.
Chwała Boża niech będzie w ich ustach, *
a miecz obosieczny w ich ręku,
Aby pomścić się na poganach *
i karę wymierzyć narodom,
Aby ich królów zakuć w kajdany, *
a dostojników w żelazne łańcuchy,
Aby się spełnił wydany na nich wyrok. *
To jest chwałą wszystkich świętych Jego.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. O Tobie mówi moje serce: "Szukaj Jego oblicza". / Szukam, o Panie, Twojego oblicza.

CZYTANIE
1 P 4, 12-14

Umiłowani! Temu żarowi, który w pośrodku was trwa dla waszego doświadczenia, nie dziwcie się, jakby was spotkało coś niezwykłego, ale cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście się cieszyli i radowali przy objawieniu się Jego chwały. Błogosławieni jesteście, jeżeli złorzeczą wam z powodu imienia Chrystusa, albowiem Duch chwały, Boży Duch na was spoczywa.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

K.   Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, * Niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.
W.  Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, / Niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.
K.   Bo kto chce zachować życie swoje, straci je. / A kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je.
W.  Niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, / Niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. 

PIEŚŃ ZACHARIASZA
Łk 1, 68-79

Ant. Bądźcie miłosierni i przebaczajcie sobie, * tak jak i Bóg wam przebaczył.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
I wzbudził dla nas moc zbawczą *
w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
Na przysięgę, którą złożył *
ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Bądźcie miłosierni i przebaczajcie sobie, / tak jak i Bóg wam przebaczył.

PROŚBY

Błagajmy Boga, by nas natchnął takim duchem, jaki ożywiał św. Ritę w całym jej postępowaniu:

Panie, wysłuchaj nas łaskawie.

Boże, daj nam serce pokorne,
- byśmy umieli z Tobą współpracować i razem służyli Kościołowi i światu.
Panie, wysłuchaj nas łaskawie.

Panie, Ty się objawiłeś ludziom,
- za wstawiennictwem św. Rity umocnij naszą wiarę w Twoje słowo.
Panie, wysłuchaj nas łaskawie.

Panie, Ty jesteś źródłem całej naszej nadziei,
- za wstawiennictwem św. Rity spraw, byśmy dla wszystkich ludzi byli żywym świadectwem nadziei.
Panie, wysłuchaj nas łaskawie.

Panie, Twoja święta służebnica Rita zachowała cierpliwość we wszystkich tak licznych cierpieniach i utrapieniach,
- spraw, byśmy dla innych nie stali się powodem zgorszenia i oburzenia przez zaniedbanie swoich obowiązków.
Panie, wysłuchaj nas łaskawie.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.


MODLITWA

Ojcze nasz w niebie, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, †udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, * abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn,  i Duch Święty.
W. Amen.

Jeśli wierni mają się rozejść, dodaje się wezwanie:
K. Idźcie w pokoju Chrystusa.
W. Bogu niech będą dzięki. 
W razie nieobecności kapłana lub diakona oraz w oficjum odmawianym przez jedną tylko osobę, kończy się tę Godzinę słowami:
Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. W. Amen.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz